NHSV 25/07/2022: Thông báo Sửa đổi Điều khoản Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (“NHSV”) xin thông báo về việc sửa đổi mẫu Hợp đồng kiêm Đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán (“Hợp đồng GDCK”) như sau: 

1. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2022

2. Nội dung thay đổi:

STT

Mục

Nội dung hiện tại

Nội dung sửa đổi/bổ sung

1

1. KHÁCH HÀNG (sau đây gọi tắt là “Khách hàng”)

Điện thoại di động

Điện thoại di động (kiêm số điện thoại giao dịch trực tuyến/ nhận thông tin)

2

PHỤ LỤC I
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Số điện thoại giao dịch

Bỏ mục này

3

Bỏ mục này do trùng với mục IV

4

Điều 4: Các cam kết mặc định

N/A

4.11. Đồng ý không hủy ngang và cho phép NHSV thực hiện các quyền nêu tại Điều 7.15 của Hợp Đồng này

5

Điều 7 – Quyền và nghĩa vụ của NHSV

 

N/A

7.15. Được lưu trữ, sử dụng và cung cấp các thông tin của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn ở số TK GDCK, các tiểu khoản (nếu có) và Họ và tên của Khách hàng...) cho các bên thứ ba (gồm các Ngân hàng thương mại, Tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, các bên hợp tác, bên tư vấn, bên cung cấp dịch vụ khác cho NHSV) nhằm mục đích quản lý, cập nhật, xác minh thông tin và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng

 

Các điều khoản khác trong Hợp đồng GDCK được giữ nguyên không đổi.

Chi tiết mẫu hợp đồng GDCK mới, Quý khách vui lòng xem tại:

- Hợp đồng kiêm Đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán dành cho Khách hàng cá nhân: xem tại đây.

- Hợp đồng kiêm Đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán dành cho Khách hàng tổ chức: xem tại đây.

Việc sử dụng dịch vụ sau ngày mà các sửa đổi này có hiệu lực sẽ được xem là sự chấp nhận hoàn toàn của Quý khách đối với các sửa đổi đó. Nếu Quý khách không đồng ý với việc sửa đổi điều khoản, điều kiện nêu trên, Quý khách có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp đồng GDCK bằng việc gửi Giấy đề nghị chấm dứt Hợp đồng GDCK cho NHSV. Việc sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán của Quý khách sẽ chấm dứt kể từ ngày NHSV nhận được giấy đề nghị chấm dứt Hợp đồng GDCK bằng văn bản của Quý khách.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Nhân viên chăm sóc tài khoản của Quý khách hoặc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng: 1900 1055, email: support@nhsv.vn.

1900.1055