Cột mốc

 
04-2018
Đổi tên thành Công ty TNHH chứng khoán NH Việt Nam (Tăng vốn lên 735 tỷ đồng)
01-2018
NH I&S nhận chuyển nhượng 51% cổ phần còn lại
12-2014
NongHyup I&S sáp nhập với Woori I&S trở thành NH I&S
06-2014
Woori I&S trở thành thành viên của NongHyup Financial Group
11-2009
Đổi tiên th̀ành Woori CBV Securities (Woori I&S nắm giữ 49%)
12-2006
Thành lập công ty Chứng khoán Biển Việt (CBV)
1900.1055