Sản phẩm Margin - Giao dịch Ký quỹ

STT

Nội dung

Sản phẩm MARGIN chung

Sản phẩm RAINBOW

Sản phẩm NH-FIVE

Sản phẩm BLUECHIP

1

Thời gian áp dụng

Từ ngày 15/02/2019

Từ ngày 08/03/2021

Từ ngày 12/05/2022

Từ ngày 08/03/2021 đến hết ngày 31/12/2022

2

Hạn mức cho vay

Từ 5 tỷ/KH trở lên

Tối đa: 20 tỷ/KH

Tối đa: 3 tỷ/KH

Tổng hạn mức gói sản phẩm: 100 tỷ

Tối đa: 5 tỷ/KH

Tổng hạn mức gói sản phẩm: 200 tỷ

3

Danh mục ký quỹ

Danh mục của NHSV theo từng thời kỳ - trong danh mục cho phép của UBCK

Danh mục chứng khoán đang cho vay 50% theo danh mục sản phẩm Margin chung hiện hành

4

Kỳ hạn cho vay

90 ngày

5

Lãi suất cho vay

5.1

Lãi suất trong hạn (*)

10.2%/năm 

(Thay đổi theo từng thời kỳ) 

Khung lãi suất theo thời gian vay: 

0 – 07 ngày: 6.9%/năm

08 – 30 ngày: 7.9%/năm

31 – 60 ngày: 8.9%/năm

61 – 90 ngày: 10.2%/năm 

0 - 05 ngày: 0%/năm

06 - 90 ngày: 10.8%/năm

6.9%/năm 

5.2

Lãi suất quá hạn

150% x (*) 

6

Số ngày miễn lãi

1 ngày làm việc 

Không

7

Đối tượng khách hàng

Dành cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, hiểu biết về quản trị rủi ro trong đầu tư và sản phẩm Margin

- KH đăng ký sử dụng sản phẩm này sẽ không đồng thời áp dụng cho các chính sách lãi suất khác chạy song song tại cùng một thời điểm.
- Có thể kết thúc trước hạn nếu dùng hết hạn mức của gói sản phẩm được cấp.
- Dành cho KH có nhu cầu giao dịch nhanh, liên tục, giao dịch ngắn hạn với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6.9%

- KH đăng ký sử dụng sản phẩm này sẽ không đồng thời áp dụng cho các chính sách lãi suất khác chạy song song tại cùng một thời điểm.
- Dành cho các KH muốn tận dụng đòn bẩy để tối ưu hóa lợi nhuận nhanh chóng với mức lãi suất thấp nhất chỉ từ 0%

- KH có thể đăng ký sử dụng đồng thời cùng với sản phẩm Margin chung
- Có thể kết thúc trước hạn nếu dùng hết hạn mức của gói sản phẩm được cấp
- Dành cho KH có nhu cầu giao dịch các mã cơ bản, thanh khoản cao với mức lãi suất thấp

8 Chương trình ưu đãi dành cho KH mở mới tài khoản giao dịch
(12/05/2022 - 15/08/2022)
9.9%/năm Khung lãi suất theo thời gian vay:
  0  – 07 ngày: 6.6%/năm
  08 – 30 ngày: 7.6%/năm
  31 – 60 ngày: 8.6%/năm
  61 – 90 ngày: 9.9%/năm
  6.6%/năm
Lưu ý: Các khoản giải ngân mới kể từ ngày 16/08/2022 sẽ áp dụng trở lại mức lãi suất thông thường (theo mục 5)
1900.1055