Giao dịch ký quỹ

 1. Mở tài khoản giao dịch ký quỹ

q Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường tại NHSV (trường hợp chưa có tài khoản)
q Khách hàng ký “Hợp đồng Mở Tài khoản Giao dịch ký quỹ” tại Trụ sở hoặc chi nhánh của NHSV. (Mẫu hợp đồng vui lòng xem tại đây
q Khách hàng đăng nhập vào tài khoản trên các kênh giao dịch trưc tuyến mà NHSV đang cung cấp (WTS, HTS, MTS) để thực hiện Giao dịch ký quỹ theo hướng dẫn

 2. Thông tin sản phẩm giao dịch ký quỹ

Hạng mục

Nội dung

 Lãi suất cho vay

 10.2% *

 *thay đổi theo từng thời kỳ

 Lãi suất quá hạn

 150% lãi suất cho vay trong hạn

 Thời hạn cho vay

 90 ngày

 Danh mục CK cho vay

 Nằm trong danh mục của NHSV theo danh mục của UB

 Tỷ lệ cho vay

 10%~50%

 Phí duy trì dịch vụ

 Miễn phí

 

 3. Bộ tỷ lệ giao dịch ký quỹ

Các tỷ lệ

Tỷ lệ

Ý nghĩa

 Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

IMR

50%

Tỷ lệ giữa tài sản thực có (trước khi thực hiện giao dich) so với giá trị chứng khoán dự kiến thực hiện mua được bằng lệnh giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch

 Tỷ lệ ký quỹ duy trì

MMR

35%

 Tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản thực có so với tổng tài sản trên TKGDKQ của Khách hàng tính theo định giá của NHSV mà Khách hàng có nghãi vụ duy trì tại mọi thời điểm trong suốt thời hạn hiệu lực của hợp đồng. 

 Tỷ lệ gói ký quỹ bổ sung

LMR

35%

 Tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản thực có so với tổng tài sản trên TKGDKQ của Khách hàng tính theo định giá của NHSV. Khi tỷ lệ ký quỹ thấp hơn tỷ lệ gọi ký quỹ bổ sung thì Khách hàng có nghĩa vụ phải bổ sung tiền hoặc chứng khoán để đưa tỷ lệ ký quỹ lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ gọi ký quỹ bổ sung

 Tỷ lệ xử lý

RMR

30%

Tỷ lệ giữa tài sản thực có so với tổng tài sản trên TKGDKQ của Khách hàng tính theo định giá của NHSV mà vào bất kỳ thời điểm nào thì tỷ lệ ký quỹ thấp hơn hoặc bằng tỷ lệ bán giải chấp/tỷ lệ xử lý, NHSV sẽ thực hiện bán TSĐB/tài sản đảm bảo khác của Khách để đưa tỷ lệ ký quỹ lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ ký quỹ duy trì. 

 

4. Danh mục CK cho vay giao dịch ký quỹ

Danh mục giao dịch ký quỹ

File

Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 07.10.2021 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 30.09.2021 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 29.09.2021 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 17.09.2021 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 09.09.2021 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 06.09.2021 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ SP BLUE CHIP ngày 01.09.2021 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 01.09.2021 Tải
1900.1055