Biểu phí

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam gửi tới Quý khách hàng Biểu phí giao dịch áp dụng từ ngày 01/12/2023 như sau:

I. TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

Dịch vụ

Mức phí

Mở tài khoản

Miễn phí

Đóng tài khoản

- Khách hàng cá nhân trong nước: 50.000VND/lần

- Khách hàng tổ chức trong nước: 100.000VND/lần

- Khách hàng cá nhân nước ngoài: 200.000VND/lần

- Khách hàng tổ chức nước ngoài: 400.000VND/lần

Số dư tối thiểu duy trì tài khoản

50.000VND

Xin cấp mã số giao dịch chứng khoán cho Nhà đầu tư nước ngoài

Miễn phí

Cấp thẻ bảo mật giao dịch chứng khoán online lần đầu

Miễn phí

Cấp lại thẻ bảo mật giao dịch chứng khoán online

Miễn phí

 

II. PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Mức phí (x giá trị giao dịch)

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo

Trái phiếu doanh nghiệp

phát hành riêng lẻ

  Lệnh đặt qua Web-trading,

Home-trading, Mobile-trading

Lệnh đặt qua các kênh còn lại  

0.15%

0.2%

0.1%

 

III. PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN (Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ)

Phí tối thiểu

 20.000VND/lần

Phí ứng trước

0.028% x số tiền ứng trước x số ngày

 

IV. LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT (Nộp VSD) 

Lưu ký chứng khoán 

(Áp dụng với: Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo)

0.27 VND/ chứng khoán/ tháng

Lưu ký chứng khoán 

(Áp dụng với: Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ)

0.18 VND/TP/ tháng

Chuyển khoản chứng khoán sang thành viên lưu ký khác

0.3 VND/ 01 chứng khoán/lần/ 01 mã chứng khoán

(tối đa không quá 300.000 đồng/ 1 lần chuyển khoản/ 1 mã)

Chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán

0.3 VND/ 01 chứng khoán/lần/ 01 mã chứng khoán

(tối đa không quá 300.000 đồng/ 1 lần chuyển khoản/ 1 mã)

 

V. PHÍ PHONG TỎA, GIẢI TỎA CHỨNG KHOÁN CẦM CỐ THEO YÊU CẦU: 

1. Áp dụng với Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo: Miễn phí

2. Áp dụng với Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ: 

 

Phong tỏa theo yêu cầu của nhà đầu tư

 

0.05% giá trị chứng khoán phong tỏa

(tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 10.000.000 đồng/ mã)

Phong tỏa theo yêu cầu của bên thứ ba

0.1% giá trị chứng khoán phong tỏa

(tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 10.000.000 đồng/ mã)

 

VI. PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

Cung cấp thông tin tài khoản có xác nhận và đóng dấu của NHSV như: xác nhận số dư chứng khoán, xác nhận dư nợ ký quỹ, sao kê giao dịch tiền, sao kê giao dịch chứng khoán ...

* Mức thu:

- Gửi đến địa chỉ Khách hàng yêu cầu: 30.000VNĐ/lần

- Khách hàng nhận trực tiếp tại Quầy giao dịch của NHSV hoặc nhận từ Người chăm sóc/ Người quản lý tài khoản: Miễn phí

 

VII. DỊCH VỤ CHO VAY KÝ QUỸ

Lãi suất trong hạn (sản phẩm margin chung) (*)

10.2%

Lãi suất quá hạn

150% x (*)

Chi tiết lãi suất các sản phẩm giao dịch ký quỹ, vui lòng tham khảo tại đây

 

VII. DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

Nhà đầu tư trong nước

0.1%

Nhà đầu tư nước ngoài

0.1%

 

VII. CÁC DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

Phí chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

(Đã bao gồm phí trả VSDC)

0,01% giá trị giao dịch

(tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch)

Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán

(Chỉ áp dụng đối với các trường hợp VSDC có thu phí)

0,01% giá trị giao dịch

(tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch)

Đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu và phong tỏa chứng khoán

100.000 đồng/ hồ sơ

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

 

100.000 đồng/ hồ sơ

 

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

50.000 đồng/ hồ sơ

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

50.000 đồng/ hồ sơ

Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm

50.000 đồng/ hồ sơ

Giá cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

50.000 đồng/ hồ sơ

* Lưu ý: Biểu phí trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân Khách hàng phải nộp theo Luật định. Biểu phí có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

Hotline: 1900.1055

 

1900.1055