NHSV 01/09/2021: Thông báo Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tại NHSV – SP BLUECHIP kể từ ngày 01/09/2021.

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán Giao dịch kỹ quỹ (Margin) tại NHSV – Sản phẩm BLUECHIP kể từ ngày 01/09/2021.

Chi tiết theo file đính kèm.

1900.1055