NHSV 25/08/2021: Thông báo Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tại NHSV kể từ ngày 25/08/2021

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán Giao dịch kỹ quỹ (Margin) tại NHSV kể từ ngày 25/08/2021.

Danh mục chứng khoán ký quỹ cập nhật theo file đính kèm.

1900.1055