Thông báo Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tại NHSV kể từ ngày 04/02/2021

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán Giao dịch kỹ quỹ (Margin) tại NHSV kể từ ngày 04/02/2021.

 

Chi tiết theo file đính kèm.

1900.1055