Quyết định vay có giá trị trên 10% Vốn Chủ sở hữu theo Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

1. Công bố thông tin Quyết định vay có giá trị trên 10% vốn chủ sở hữu. Chi tiết

2. Quyết định vay có giá trị trên 10% vốn chủ sở hữu. Chi tiết

1900.1055