Quyết định vay có giá trị trên 10% vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

1. Công bố thông tin, xem chi tiết tại đây
2. Nghị quyết của Hội đồng thành viên, xem chi tiết tại đây

1900.1055