NHSV 14/01/2022: Đính chính CBTT Nghị quyết HĐTV về việc thực thi quyết định của CSH chấp thuận việc thành lập chi nhánh Hà Nội

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xin đính chính CBTT Nghị quyết HĐTV về việc thực thi quyết định của CSH chấp thuận việc thành lập chi nhánh Hà Nội. 

Chi tiết văn bản đính kèm, vui lòng tham khảo: 

1. Biên bản Họp của HĐTV về việc thực thi Quyết định của CSH về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội: xem tại đây

2. Công bố Thông tin Nghị Quyết của HĐTV về việc thực thi Quyết định của CSH về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội: xem tại đây

3. Nghị quyết của của HĐTV về việc thực thi Quyết định của CSH về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội: xem tại đây.

1900.1055