NHSV 08/04/2022: CBTT Quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xin công bố thông tin Quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán. Chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

1. Công bố thông tin Quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán: xem tại đây

2. Quyết định về việc Chấp thuận cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán: xem tại đây

1900.1055