Nghị quyết họp Hội đồng thành viên: thông qua việc thực hiện quyết định của chủ sở hữu liên quan đến vấn đề vay nợ và sử dụng vốn vay của công ty

1900.1055