Nghị quyết của Hội đồng thành viên thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu Công ty liên quan đến vấn đề vay nợ và sử dụng vốn vay của Công ty

1. Công bố thông tin Nghị quyết của HĐTV liên quan đến vấn đề vay nợ và sử dụng vốn vay. Chi tiết

2. Nghị quyết của HĐTV liên qua đến vấn đề vay nợ và sử dụng vốn vay. Chi tiết

1900.1055