Nghị quyết của Hội đồng thành viên: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ

1900.1055