Giao dịch có giá trị trên 10% tổng tài sản tại BCTC năm 2018 đã được kiểm toán

1. Công bố thông tin, xem chi tiết tại đây
2. Nghị quyết của Hội đồng thành viên, xem chi tiết tại đây
3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên, xem chi tiết tại đây

1900.1055