NHSV 11/08/2022: Công bố thông tin Bổ nhiệm người ủy quyền công bố thông tin

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xin công bố thông tin Bổ nhiệm người ủy quyền công bố thông tin. 

Chi tiết vui lòng tham khảo văn bản đính kèm. 

1. Thông báo thay đổi nhân sự: xem tại đây

2. Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin: xem tại đây

 

1900.1055