Công bố thông tin: Quyết định vay vốn dẫn đến dư nợ vay vượt 30% vốn chủ sở hữu trong BCTC gần nhất

Ngày 21/06/2019, Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) đã quyết định vay vốn Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên, số tiền: 99 tỷ VNĐ dẫn đến tổng giá trị các khoản vay của NHSV vượt quá 30% vốn chủ sở hữu tính tại Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (tăng từ  29.36% lên 43.63%).

  1. Công bố thông tin
  2. Quyết định
1900.1055