Công bố thông tin: quyết định vay có giá trị trên 10% vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính bán niên 2019 đã được soát xét.

1.Công bố thông tin, xem chi tiết tại đây.
2.Quyết định của Tổng giám đốc, xem chi tiết tại đây.

1900.1055