NHSV 29/03/2022: Công bố thông tin Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xin công bố thông tin Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội. Chi tiết vui lòng tham khảo văn bản đính kèm: 

1. Công bố Thông tin Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội: xem tại đây.

2. Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội - Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước: xem tại đây

3. Công bố Thông tin Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội (mẫu Phụ lục III -  Quyết định số 21/QĐ-SGDVN): xem tại đây.

1900.1055