NHSV 29/01/2024: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng thành viên về việc Thông qua một số chức danh

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng thành viên về việc thông qua một số chức danh. Chi tiết vui lòng tham khảo văn bản đính kèm. 

  1. Biên bản họp Hội đồng thành viên: xem tại đây.
  2. Nghị quyết HĐTV về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro: xem tại đây.
  3. Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng thành viên về việc thông qua một số chức danh: xem tại đây
1900.1055