NHSV 26/01/2024: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng thành viên v/v thông qua chính sách rủi ro năm 2024

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng thành viên v/v thông qua chính sách rủi ro năm 2024

Chi tiết vui lòng tham khảo văn bản đính kèm

  1. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thông qua chính sách rủi ro năm 2024: xem tại đây.
  2. Nghị quyết Nghị quyết Hội đồng thành viên v/v thông qua chính sách rủi ro năm 2024: xem tại đây.
  3. Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng thành viên v/v thông qua chính sách rủi ro năm 2024: xem tại đây
1900.1055