NHSV 02/08/2021: Công bố thông tin Nghị quyết HĐTV về việc thực thi Quyết định của Chủ sở hữu thông qua hồ sơ ĐK Doanh nghiệp cho Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (Công ty) công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc thực thi Quyết định của Chủ sở hữu thông qua hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Công ty.

Chi tiết các văn bản liên quan, vui lòng tham khảo:

- Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thực thi quyết định của Chủ sở hữu thông qua hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Công ty: xem tại đây.

- Nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc thực thi quyết định của Chủ sở hữu thông qua hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Công ty: xem tại đây.

- Công bố thông tin: xem tại đây

1900.1055