Công bố thông tin: bổ nhiệm người nội bộ Công ty

1.Công bố thông tin, xem chi tiết tại đây.
2.Quyết định của Tổng Giám đốc, xem chi tiết tại đây.

1900.1055