NHSV 09/03/2022: Công bố Thông tin Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xin Công bố thông tin Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Chi tiết vui lòng tham khảo văn bản đính kèm. 

1. Công bố Thông tin Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán: xem tại đây.

2. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán: xem tại đây.

3. Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.2021 đã được kiểm toán: xem tại đây.

4. Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước: xem tại đây

1900.1055