Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý IV năm 2020

1. Công bố thông tin Báo cáo tài chính Qúy 4/2020, xem chi tiết tại đây 

2. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020, xem chi tiết tại đây.

3. Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước, xem chi tiết tại đây

1900.1055