NHSV 12/10/2021: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2021

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xin công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021.

Chi tiết vui lòng tham khảo các văn bản đính kèm:

1. Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021: xem tại đây.

2. Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021: xem tại đây.

3. Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2021: xem tại đây

1900.1055