Công bố con dấu của chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

1900.1055