Công bố các Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam

Công bố các Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam, chi tiết như sau:
-    Nghị quyết số 407/2020/NQ-NHSV về việc thông qua Chính sách rủi ro năm 2020. Chi tiết
-    Nghị quyết số 406/2020/NQ-NHSV về việc thông qua Quyết định số 404/2020/QĐ-TGĐ của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro. Chi tiết

-    Biên bản họp của Hội đồng thành viên. Chi tiết

-    Công văn công bố thông tin. Chi tiết
 

1900.1055