NHSV 29/04/2022: Công bố thông tin Quyết định chấp thuận thành viên giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xin công bố thông tin Quyết định chấp thuận thành viên giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Chi tiết vui lòng tham khảo văn bản đính kèm. 

1. Công bố thông tin Quyết định chấp thuận thành viên giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam: xem tại đây

2. Quyết định chấp thuận thành viên giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam: xem tại đây.

1900.1055