Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét

1. Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét, xem chi tiết tại đây 

2. Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét, xem chi tiết tại đây.

3. Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước, xem chi tiết tại đây

4. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét, xem chi tiết tại đây

1900.1055