NHSV 04/01/2022: Công bố thông tin nghị quyết HĐTV về việc thực thi Quyết định của CSH chấp thuận việc thành lập Chi nhánh Hà Nội

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết HĐTV về việc thực thi Quyết định của Chủ sở hữu chấp thuận việc thành lập Chi nhánh Hà Nội. 

Chi tiết vui lòng tham khảo các văn bản đính kèm: 

1. Công bố thông tin Quyết định thành lập Chi nhánh Hà Nội: xem tại đây

2. Biên bản họp Quyết định thành lập Chi nhánh Hà Nội: xem tại đây

3. Nghị quyết Quyết định thành lập Chi nhánh Hà Nội: xem tại đây. 

1900.1055