Lưu ký chứng khoán

Bộ phận Dịch vụ chứng khoán của NHSV cung cấp cho khách hàng các dịch vụ mở tài khoản và quản lý tài khoản, lưu ký chứng khoán nhằm hỗ trợ các hoạt động giao dịch của khách hàng. Bộ phận này được xây dựng dựa trên khả năng đáp ứng, thích nghi và tiếp cận các kinh nghiệm thực tế tốt nhất trong ngành, đảm bảo có những giải pháp tối ưu cho các vấn đề liên quan đến giao dịch.

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ các bộ phận Kế toán, Công nghệ Thông tin, và Giao dịch để đảm bảo tính sẵn sàng, nguồn lực, tính liên tục và bảo mật cho khách hàng.

Một số lợi ích của dịch vụ lưu ký tại NHSV bao gồm:

  • Quản lý đầy đủ và chính xác thông tin của mỗi cổ đông.
  • Giám sát tất cả các giao dịch và hoạt động mua bán cổ phiếu của cổ đông.
  • Phân tích biến động vốn tại một số thời điểm nhất định.
  • Hoạt động hiệu quả và giảm chi phí quản lý.

HƯỚNG DẪN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Bước 1: Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán nếu chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán.

Bước 2: Khách hàng điền thông tin vào phiếu gửi chứng khoán kèm theo sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán đưa cho nhân viên dịch vụ chứng khoán.

Bước 3: Nhân viên dịch vụ chứng khoán kiểm tra thông tin trên sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán. Đối chiếu các thông tin này với thông tin do tổ chức phát hành đã đăng ký với Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD). Nếu thông tin khớp, ký trên phiếu gửi chứng khoán và trả lại khách hàng 01 liên. Nếu thông tin không khớp, yêu cầu khách hàng cung cấp CMND, ký vào mẫu đề nghị điều chỉnh thông tin của VSD. Sau đó trả lại khách hàng 01 liên phiếu gửi chứng khoán.

Bước 4: NHSV sẽ hoàn thiện hồ sơ, gửi lên VSD.

Bước 5: Sau khi nhận được chứng từ ghi có hiệu lực từ VSD, nhân viên dịch vụ NHSV sẽ hạch toán ghi tăng số chứng khoán tương ứng của khách hàng vào hệ thống.

Số chứng khoán này được hạch toán theo đúng loại chứng khoán của khách hàng đang sở hữu, loại chứng khoán có thể là tự do chuyển nhượng, hạn chế chuyển nhượng hay chờ giao dịch.

1900.1055