Quy định sử dụng website

I. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi Người sử dụng (“Khách hàng”)  truy cập, sử dụng Website https://nhsv.vn/ của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) thì được xem như đã đọc và hiểu rõ những quy định sử dụng của Website, đồng ý ràng buộc với các điều khoản thỏa thuận dưới đây nhằm cho phép việc xử lý các thông tin cá nhân bởi NHSV và đại diện của NHSV mà người sử dụng cung cấp. Việc xử lý này có thể thực hiện bởi bất cứ lý do nào sau đây (hoặc các lý do cụ thể khác được cung cấp trên website và dịch vụ của NHSV):

- Lưu giữ thông tin khách hàng (hoặc khách hàng tiềm năng) cho đến hiện tại;

- Tìm hiểu thêm về khách hàng để phát triển, cải thiện và quản lý dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi có thể cung cấp;

- Thông báo cho khách hàng về bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ khác của NHSV bằng đường bưu điện, fax, email và điện thoại;

- Việc ngăn chặn và phát hiện gian dối hoặc rửa tiền và hành vi pháp lý hoặc báo cáo tuân thủ; và bảo vệ quyền lợi của khách hàng và NHSV.

Điều 1. Quy định về bản quyền

1. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ của các tác giả trên Website của NHSV https://nhsv.vn/ (sau đây gọi là “Website”) bao gồm mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh, và hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của NHSV và được bảo vệ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan, trừ trường hợp do chính NHSV công bố khác đi. Nếu không có văn bản đồng ý chính thức của NHSV, Quý khách không được phép sao chép, chỉnh sửa, chuyển giao, trưng bày, trình chiếu, phân phối, lưu trữ hoặc tạo ra những phiên bản khác của Website và hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh, hình ảnh trong Website dưới bất cứ hình thức nào.

2. NHSV có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Website do NHSV cung cấp mà không cần báo trước đối với bất kỳ người sử dụng nào bị nghi ngờ xâm phạm và NHSV có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có).

3. NHSV nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không được phép đối với Website của NHSV, bao gồm sự lạm dụng, ăn cắp bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào đưa trên Website này và các quy định về tính bảo mật của nó.

4. Người sử dụng Website cần biết rằng NHSV có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà người sử dụng cung cấp thông qua Website  https://nhsv.vn/ này đến:

- Bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc nhà cung cấp thông tin của NHSV.

- Bất cứ một cá nhân hoặc tổ chức nào được người sử dụng Website đồng ý và khi NHSV có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp Người sử dụng Website không đồng ý NHSV công bố hoặc chuyển giao thông tin thì phải thông báo bằng băn bản trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ cho NHSV kể từ ngày sử dụng Website. Sau thời gian này, NHSV hiểu Người sử dụng cho phép NHSV thực hiện mà không có bất kỳ khiếu nại liên quan.

Điều 2. Quy định sử dụng

1. Người sử dụng website đồng ý với việc NHSV kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với Website này.

2. Website cho mục đích sử dụng cá nhân với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ ràng.

3. Người sử dụng website không được quyền sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Website cho mục đích thương mại dưới mọi hình thức. Khi có sự đồng ý bằng văn bản của NHSV, người sử dụng Website có thể download (tải xuống) và in trên giấy những thông tin trên Website với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ nguồn gốc thông tin.

4. Trong các trường hợp việc truy cập một số phần của Website này yêu cầu thông tin định danh (user idenfication) và mật khẩu (password), người sử dụng phải tự thiết lập các quy trình bảo mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật khẩu của mình. Người sử dụng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản, thông tin định danh và mật khẩu của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra của tài khoản đó.

5. Người sử dụng phải thông báo ngay cho NHSV về việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của mình hoặc bất kỳ vi phạm nào khác liên quan đến bảo mật. NHSV không chịu trách nhiệm cho việc mất hoặc bị xâm phạm tài khoản do lỗi hoặc sự chủ quan của người sử dụng với bất kỳ lý do vô tình hay cố ý nào trước khi thông báo cho chúng tôi sự cố về bảo mật của tài khoản.

Điều 3. Từ chối bảo đảm

1. Không có sự bảo đảm nào cho người sử dụng liên quan đến sự an toàn hoạt động của Website NHSV bao gồm không đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng hoặc không bị hư, bị virus hoặc bị gián đoạn do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài. Người sử dụng tự chịu rủi ro khi sử dụng.

2. NHSV không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự rủi ro nào hoặc các vấn đề khác có liên quan đến việc truy cập, sử dụng Website của người sử dụng.

Điều 4. Khai báo sự xâm phạm bản quyền

Chủ sở hữu bản quyền, hoặc những đối tác hoặc những đơn vị cấp giấy phép nếu phát hiện bất kỳ những thông tin trên Website của NHSV bị xâm phạm về bản quyền, thì phải xác nhận theo những quy định sau:

- Chứng minh sự xâm phạm về bản quyền​​​​.

- Chứng minh những tài liệu bị xâm phạm bản quyền.

- Thông tin đầy đủ để cho phép NHSV xác định những tài liệu bị xâm phạm.

- Bản công bố thể hiện rằng việc sử dụng những tài liệu đó không được phép của chủ sở hữu, đối tác hoặc đơn vị cấp phép.

II. BẢO MẬT & AN TOÀN

- Khi cung cấp dịch vụ cho người sử dụng (“Khách hàng”), Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt nam (” NHSV”) có thể sẽ phải thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng. NHSV cam kết bảo quản những thông tin cá nhân trên một cách thích hợp bằng việc tuân thủ chính sách bảo mật dưới đây.

- Chính sách này quy định cách thức và các loại thông tin cá nhân mà NHSV thu thập được về người sử dụng trang thông tin điện tử của NHSV, các trường hợp mà NHSV chia sẻ, tiết lộ thông tin và các biện pháp được thực hiện để đảm bảo bí mật thông tin. Trong Chính sách này, cụm từ “NHSV” được hiểu là “Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt nam” cùng các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và các công ty con, công ty liên kết của Công ty.

Điều 1. Bảo mật thông tin của người sử dụng trên trang thông tin điện tử của NHSV

1. Khi truy cập vào trang thông tin điện tử của NHSV, người sử dụng phải chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Chính sách này có thể được NHSV điều chỉnh tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước với người sử dụng. Bất kì sự thay đổi hay cập nhật sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ khi được đăng lên trang thông tin điện tử. Người sử dụng đồng ý truy cập thường xuyên vào trang thông tin điện tử này đồng nghĩa với việc người sử dụng chấp nhận và đồng ý với các thay đổi, cập nhật đó. Người sử dụng vui lòng kiểm tra thường xuyên để theo dõi những thay đổi, cập nhật của NHSV.

2. Chính sách này không được áp dụng khi NHSV tiếp cận thông tin dưới hình thức khác, chẳng hạn khi người sử dụng giao dịch với nhân viên tại chi nhánh/phòng giao dịch hoặc liên lạc qua điện thoại. Trong trường hợp này, các chính sách bảo mật khác sẽ được áp dụng.

3. Chính sách này cũng không áp dụng đối với các thông tin mà người sử dụng cung cấp cho các website của bên thứ ba nơi hiển thị quảng cáo trực tuyến của NHSV hoặc truy cập vào các trang thông tin điện tử của bên thứ ba mà NHSV không vận hành hoặc kiểm soát. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật và các điều khoản điều kiện của các trang thông tin điện tử của bên thứ ba và cân nhắc xem họ có bảo vệ thỏa đáng quyền lợi của người sử dụng hay không.

Điều 2. Thông tin mà NHSV thu thập

NHSV thu thập thông tin cá nhân khi người sử dụng tự nguyện điền thông tin vào các biểu mẫu trên trang thông tin điện tử:

- Đơn đăng ký mở tài khoản hoặc các biểu mẫu khác để yêu cầu hoặc đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ cụ thể của NHSV

- Đơn tuyển dụng

- Liên lạc thông qua email.

Thông tin trên có thể bao gồm: Mã định danh cá nhân và mật khẩu được mã hóa, Họ và tên, địa chỉ và các chi tiết liên lạc khác; tuổi, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân; thông tin tài chính mở rộng, bao gồm kinh nghiệm đầu tư và mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro; số hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy phép lái xe, mã số thuế, v.v

Điều 3. Mục đích NHSV sử dụng thông tin

NHSV có thể sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng để:

- Quản trị, vận hành, hỗ trợ và quản lý mối quan hệ, giao dịch và/hoặc tài khoản của người sử dụng với NHSV. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin trong nội bộ cũng như tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba như quy định tại Mục 5 dưới đây.

- Liên lạc với người sử dụng, nếu có thể, hoặc người được ủy quyền của người sử dụng bằng đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax...liên quan đến mối quan hệ, giao dịch và/hoặc tài khoản của người sử dụng.

- Cung cấp cho người sử dụng những thông tin (như nghiên cứu đầu tư), đề xuất hoặc ý kiến tư vấn về sản phẩm và dịch vụ mà NHSV cung cấp.

- Hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của NHSV, bao gồm việc đánh giá và quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của công ty và của pháp luật.

Nếu giao dịch của người sử dụng với NHSV chấm dứt, NHSV sẽ vẫn tiếp tục xử lý các thông tin cá nhân của người sử dụng, trong phạm vi NHSV có thể, như được miêu tả trong Chính sách này.

Điều 4. Cách NHSV bảo vệ thông tin cá nhân người sử dụng

1. NHSV sử dụng biện pháp bảo mật, phù hợp với luật pháp hiện hành, để bảo vệ thông tin cá nhân đối với việc truy cập hoặc sử dụng trái phép. Tuy nhiên, bản chất mở của hệ thống thông tin toàn cầu là thông tin cá nhân có thể bị lan truyền vượt ngoài tầm kiểm soát của các biện pháp an ninh mà NHSV sử dụng; và thông tin có thể bị truy cập và sử dụng bởi những người khác mà không phải là người cần thiết được nhận thông tin đó.

2. Để bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bên thứ ba, tất cả các thông tin cá nhân điện tử sẽ được NHSV lưu giữ trên hệ thống được bảo vệ bởi kiến trúc mạng an toàn có chứa các bức tường lửa và thiết bị phát hiện xâm nhập. Các máy chủ lưu giữ thông tin cá nhân được "sao lưu" (ghi lại) một cách thường xuyên bằng mọi nỗ lực để tránh việc vô ý tẩy xóa hoặc phá hủy thông tin cá nhân, và được lưu trữ trong hệ thống an ninh và hệ thống phản ứng thích hợp.

3. Khi người sử dụng liên hệ NHSV để hỏi về trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ, NHSV có thể xác nhận danh tính của người sử dụng trên điện thoại trước khi trao đổi thông tin. Các câu hỏi và câu trả lời mà người sử dụng chọn khi đăng nhập vào trang thông tin điện tử này lần đầu tiên sẽ được sử dụng cho quá trình nhận dạng này.

4. NHSV theo dõi hoạt động từ email và thông qua kênh trực tuyến của chúng tôi, sử dụng tập tin cookies, để cung cấp cho người sử dụng trải nghiệm trực tuyến tốt hơn và một dịch vụ phong phú và cá nhân hóa. Người sử dụng có thể chọn cách không chấp nhận tập tin cookies nhất định bằng cách tắt công cụ này trên trình duyệt web, tuy nhiên thực hiện hành động này có thể làm giảm sút trải nghiệm người dùng và ngăn chặn người sử dụng truy cập vào một số website của chúng tôi.

5. Vô hiệu/Cho phép Cookies: Người sử dụng có thể chấp nhận hoặc từ chối cookies bằng cách sửa đổi cài đặt trên trình duyệt máy tính. Tuy nhiên, người sử dụng không thể truy cập website này nếu cookies bị vô hiệu. Để biết thêm về cookies, các sử dụng và hướng dẫn về việc sửa đổi cài đặt trên trình duyệt liên quan, người sử dụng có thể truy cập website của bên thứ ba có liên quan.

6. Thiết bị truy cập của người sử dụng: Trong quá trình cung cấp thông tin cho NHSV, dữ liệu thông tin người sử dụng khi truyền qua internet đã được mã hóa bởi công nghệ mã hóa 256-bit Secure Socket Layer (SSL).

7. Máy chủ của NHSV: các máy chủ của NHSV đều được bảo vệ bằng các thiết bị bảo mật và các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin liên tục có sự theo dõi thường xuyên của người quản trị nhằm ngăn chặn mọi truy cập trái phép hoặc khả nghi. Mật khẩu của người sử dụng được mã hóa 1 chiều, vì thế, ngay cả người quản trị server cũng không thể biết được mật khẩu của người sử dụng.

Điều 5. Các trường hợp NHSV được phép tiết lộ thông tin

1. NHSV có thể tiết lộ, chia sẻ thông tin cá nhân của người sử dụng cho các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và các công ty con, công ty liên kết của Công ty NHSV theo quy định pháp luật để thực hiện việc cung cấp các dịch vụ.

2. NHSV cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các cơ quan chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật khi được yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật, quy tắc, quy định hay quy trình pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo cho các cơ quan chính phủ hoặc thực thi bất kỳ nghĩa vụ nào mà NHSV có thể có khi cần thiết, chẳng hạn như cung cấp thông tin theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc với các tổ chức khác như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

3. NHSV có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng (i) cho kiểm toán viên nội bộ hoặc kiểm toán viên bên ngoài hoặc luật sư của NHSV; (ii) khi NHSV cho rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn chặn thiệt hại về thể chất hoặc tổn thất tài chính đi kèm một cuộc điều tra về các giao dịch bất hợp pháp hoặc nghi ngờ là bất hợp pháp.

4. NHSV có thể tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ ba độc lập mà NHSV đã ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ thay mặt của công ty, NHSV sẽ yêu cầu bên thứ ba đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và an ninh thích hợp hoặc cam kết cung cấp mức độ bảo mật tương tự và hợp lý như NHSV khi xử lý thông tin cá nhân. Ngoài ra, NHSV có thể chia sẻ cho một pháp nhân kế nhiệm trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc giao dịch tương tự thông tin cá nhân và thông tin khác thu thập thông qua trang thông tin điện tử và thông qua việc cung cấp dịch vụ.

Điều 6. Thời gian lưu trữ thông tin người sử dụng

1. Thông tin của người sử dụng website sẽ được NHSV lưu giữ trong thời gian tối thiểu là 10 năm hoặc một thời gian khác theo quy định của pháp luật.

2. NHSV chỉ xóa thông tin của người sử dụng nếu người sử dụng có yêu cầu, ngoài trừ thông tin được lưu trữ theo quy định pháp luật.

Điều 7. Quyền lợi của người sử dụng

1. Khi cung cấp thông tin cá nhân cho NHSV, người sử dụng có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu cá nhân của họ được lưu giữ bởi NHSV bằng cách gửi văn bản đề nghị đến NHSV. Người sử dụng sẽ được cung cấp quyền truy cập hợp lý để tiếp cận thông tin của mình và khi cần thiết có thể điều chỉnh và loại bỏ các thông tin không chính xác theo quy định của NHSV. NHSV sẽ hợp tác trong việc cung cấp quyền truy cập đó.

2. Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối mật khẩu truy nhập vào trang thông tin điện tử này. Trong trường hợp mật khẩu bị mất cắp hoặc nghi ngờ đã để lộ, người sử dụng phải ngay lập tức gửi thư điện tử thông báo cho NHSV. Trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đó, NHSV sẽ tiến hành kích hoạt lại mật khẩu truy cập và thông báo cho người sử dụng. Việc người sử dụng không thông báo hoặc chậm thông báo cho NHSV về việc mật khẩu bị mất hoặc nghi ngờ bị mất sẽ là căn cứ hợp lý loại bỏ/miễn trừ trách nhiệm của NHSV đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào đối với thông tin của người sử dụng.

Điều 8. Các quy định khác

1. Các điều khoản của Chính sách này là một phần của bất kỳ điều khoản nào khác mà người sử dụng đã ký/thỏa thuận với NHSV như các chính sách, thông báo bảo mật và bất kỳ quy định pháp luật hiện hành bắt buộc áp dụng.

2. NHSV có thể thỉnh thoảng liên lạc với người sử dụng qua đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax… để cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà NHSV tin rằng người sử dụng quan tâm đến. Nếu người sử dụng không muốn được liên lạc theo cách này, hoặc nếu người sử dụng muốn thực hiện các quyền của mình về điều chỉnh và truy cập thông tin, hoặc nếu người sử dụng cần thêm thông tin liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ NHSV.

3. Mọi thông tin tài khoản của người sử dụng tương tác với hệ thống NHSV có thể thông qua việc nhận gửi email, gọi điện thoại, gửi tin nhắn và/hoặc thông qua các nền tảng ứng dụng và các phương tiện khác theo quy định của NHSV trong từng thời kỳ. Vì vậy, để đảm bảo thông tin của mình, người sử dụng cần phải bảo mật cả thông tin email và các thông tin có liên quan đến các phương tiện nêu trên.

III. KHUYẾN CÁO

1. Các thông tin trên Website này chỉ dành cho các mục đích tham khảo thông tin thuần túy. NHSV không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, cập nhật hoặc tính chính xác của chúng.

2. NHSV hoặc người được ủy quyền của NHSV có quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất cứ nội dung, hình thức thông tin, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào trên Website này mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng Website này về những thay đổi đó. Các thông tin trên Website được cập nhật theo ngày tháng chứa trong chúng và NHSV không chịu bất cứ nghĩa vụ nào đối với việc cập nhật hoặc chỉnh sửa các thông tin đó.

3. Việc cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên Website này, NHSV không thực hiện bất cứ hình thức phân phối hoặc mời chào nào đến người sử dụng Website trong việc sử dụng các thông tin, sản phẩm, dịch vụ nêu trên trong trường hợp các thông tin, sản phẩm, dịch vụ nêu trên bị cấm bởi pháp luật.

4. Không có sự bảo đảm rằng hoạt động của Website của NHSV sẽ không bị hư, bị virus hoặc bị gián đoạn do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài.

5. NHSV không có trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại gây ra khi sử dụng và kết nối thông tin trên website của NHSV.

6. Người sử dụng không nên sử dụng các phần mềm lưu trữ mật khẩu, không dùng chung một mật khẩu để đăng nhập tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng nhập vào các mạng xã hội không ghi thông tin tài khoản ra bất kỳ đâu, mà nên tự ghi nhớ.

7. Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ được qua các kênh như tin nhắn SMS, email, mạng xã hội mạo danh NHSV.

8. Khi không có nhu cầu sử dụng dịch vụ, người sử dụng phải chú ý thoát/đăng xuất khỏi dịch vụ giao dịch trực tuyến/điện tử của NHSV.

9. NHSV không bao giờ yêu cầu người sử dụng cung cấp mật khẩu của tài khoản bằng bất kỳ hình thức nào để đảm bảo chỉ người sử dụnglà người duy nhất biết mật khẩu đó. Người sử dụng không nên lựa chọn các con số dễ đoán như ngày sinh nhật, số điện thoại hay một phần tên của mình để làm mật khẩu. Nếu người sử dụngnhận thấy có dấu hiệu hoặc nghi ngờ thông tin tài khoản hay mã số bí mật đã bị tiết lộ cho một bên thứ ba, bị mất hoặc ăn cắp, người sử dụng có trách nhiệm thông báo cho NHSV ngay lập tức.

10. Người sử dụngcó trách nhiệm không tiết lộ thông tin tài khoản của mình một cách cố tình hay vô ý cho người khác.

11. Chỉ nhận thông tin qua các kênh thông tin chính thức của NHSV:

  • - Tin nhắn SMS hiển thị tên thương hiệu NHSV và nội dung từ nguồn chính thức NHSV.
  • - Website NHSV tại địa chỉ: https://www.nhsv.vn/.
  • - Hotline chăm sóc khách hàng: 1900 1055.
  • - Email chăm sóc khách hàng: support@nhsv.vn.
  • - Khi gặp sự cố về bảo mật, người sử dụng cần phải liên hệ ngay với NHSV, tránh việc kẻ gian lợi dụng sơ hở.
1900.1055