Chứng quyền có đảm bảo

CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM – CW

 

Chứng quyền có bảo đảm

(CW)

Chứng khoán cơ sở

(CKCS)

Là chứng khoán có tài sản bảo đảm do CTCK phát hành. Người sở hữu sẽ có quyền (không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán chứng khoán cơ sở tại một mức giá xác dịnh trước, vào trước hoặc tại một thời điểm cụ thể trong tương lai

cổ phiếu, chỉ số hoặc ETF đáp ứng các tiêu chí của UBCKNN.

Trong giai đoạn đầu, là cổ phiếu thuộc VN30, HNX30 đáp ứng tiêu chí về giá trị vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ tự do chuyển nhượng,…

 

  1. Loại chứng quyền có bảo đảm

 

CALL

 

PUT

Mua khi dự báo giá CKCS tăng

Mua khi dự báo giá CKCS giảm

 

  1. Cách thức giao dịch

 

  1. Đặc điểm

STT

Thông tin

Chi tiết

1

Chứng khoán cơ sở

Cổ phiếu - đạt tiêu chí do HSX công bố

2

Kiểu thực hiện quyền

Kiểu Châu Âu: thực hiện tại ngày đáo hạn

3

Giá chứng quyền (phí)

Khoản tiền NĐT thanh toán để mua CW

4

Phương thức thanh toán

Tiền mặt

5

Thời hạn

3-24 tháng

6

Ngày đáo hạn

Ngày cuối cùng được thực hiện quyền

7

Tỷ lệ chuyển đổi

Số lượng CW mà NĐT cần phải có để đổi lấy một CKCS

8

Giá thực hiện

Giá thực hiện quyền mua hoặc bán CKCS khi CW đáo hạn

9

Giá thanh toán

Bình quân giá đóng cửa của CKCS trong 5 ngày giao dịch trước ngày đáo hạn

10

Ngày thanh toán

Ngày làm việc thứ 5 kể từ ngày đáo hạn

11

CW điều chỉnh khi có sự kiện doanh nghiệp

- Giá CW không đổi

- Giá thực hiện mới = Giá thực hiện cũ * (Giá đóng cửa điều chỉnh / Giá đóng cửa)

- Tỷ lệ chuyển đổi mới = Tỷ lệ chuyển đổi cũ *  (Giá đóng cửa / Giá đóng cửa điều chỉnh)

 

  1. Lợi ích & rủi ro

 

 

 

  1. Kí hiệu mã chứng quyền

 

1900.1055