Bảo mật

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

VỀ BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023)

Điều khoản và điều kiện về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân này (“Điều khoản và điều kiện”) quy định các nguyên tắc và cách thức mà Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (“NHSV”) thu thập, xử lý và bảo vệ Dữ liệu cá nhân (“DLCN”) của Khách hàng trong quá trình Khách hàng sử dụng và/hoặc tương tác với các sản phẩm, dịch vụ của NHSV.

Khách hàng tại đây đồng ý áp dụng, phối hợp và cam kết tuân thủ Điều khoản và điều kiện này, chi tiết như sau:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.1. Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

1.2. Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm:

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

- Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

- Giới tính;

- Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

- Quốc tịch;

- Hình ảnh của cá nhân;

- Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

- Tình trạng hôn nhân;

- Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

- Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

- Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

1.3. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

- Quan điểm ​​chính trị, quan điểm tôn giáo;

- Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

- Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

- Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

- Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

- Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

- Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

- Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

- Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

- Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

1.4. Chủ thể dữ liệu là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh.

1.5. Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

1.6. Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu là việc thể hiện rõ ràng, tự nguyện, khẳng định việc cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu.

1.7. NHSV là Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam, bao gồm trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện (nếu có).

1.8. Khách hàng là cá nhân sử dụng và/hoặc tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của NHSV.

1.9. Bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ngoài NHSV và Chủ thể dữ liệu.

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

2.1. NHSV thực hiện xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng nhằm các mục đích sau:

- Gửi báo cáo cho các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật chuyên ngành;

- Cập nhật, xác minh thông tin, đánh giá khả năng tài chính, khả năng trả nợ của Khách hàng để đảm bảo việc Khách hàng có khả năng thực hiện Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ và các giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận khác giữa NHSV và Khách hàng;

- Nhận biết, xác minh và duy trì thông tin chính xác về nhận biết Khách hàng (KYC), tìm kiếm, xác minh và tiến hành các hoạt động kiểm tra về phòng, chống rửa tiền;

- Đánh giá, xác định, thẩm định và phê duyệt việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo các đơn đăng ký, yêu cầu của Khách hàng;

- Phục vụ cho các mục đích về chăm sóc, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của Khách hàng;

- Phục vụ cho các mục đích liên hệ với Khách hàng, tiếp thị trực tiếp, gián tiếp sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng, thực hiện các chương trình khuyến mại; đổi quà, trao thưởng, trao quà tặng;

- Để nhập liệu, để kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của các dữ liệu mà Khách hàng cung cấp cho NHSV và/hoặc nhập vào hệ thống;

- Thực hiện các nghĩa vụ về báo cáo, tài chính, kế toán và thuế;

- Thực hiện các hoạt động có mục đích kiểm toán, quản lý rủi ro và tuân thủ;

- Cung cấp cho các bên hợp tác, bên tư vấn, bên xử lý dữ liệu, và bên cung cấp dịch vụ khác cho NHSV;

- Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Để phục vụ các mục đích khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của NHSV mà NHSV cho là phù hợp tại từng thời điểm;

- Theo bất kỳ cách thức nào khác mà NHSV thông báo cho Khách hàng, vào thời điểm thu thập DLCN của Khách hàng hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được luật hiện hành cho phép; và

2.2. NHSV sẽ yêu cầu sự cho phép từ Khách hàng trước khi sử dụng Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho mục đích khác ngoài các mục đích đã được nêu tại Điều khoản và điều kiện này.

ĐIỀU 3. XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

3.1Thu thập Dữ liệu cá nhân: NHSV có thể cần phải và/hoặc được yêu cầu phải thu thập DLCN của Khách hàng, bao gồm: Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm có liên quan đến Khách hàng và/hoặc các cá nhân có liên quan của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn từ một hoặc một số các nguồn sau:

- Trực tiếp từ Khách hàng;

- Từ các ứng dụng giao dịch chứng khoán và/hoặc trang thông tin điện tử của NHSV;

- Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động;

- Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, bên liên kết và các bên thứ ba có liên quan đến hoạt động kinh doanh của NHSV;

- Từ các bên thứ ba có quan hệ với Khách hàng; 

- Từ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Từ các nguồn được công khai và/hoặc các nguồn khác mà Khách hàng đồng ý việc chia sẻ/cung cấp DLCN, và/hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

3.2. Phương pháp thu nhập Dữ liệu cá nhân: NHSV có quyền nhưng không có nghĩa vụ thực hiện thu thập DLCN của Khách bằng các phương pháp sau đây: ghi chép, nhập dữ liệu trên phương tiện điện tử, ghi âm các chỉ dẫn hoặc thông tin bằng lời nói, ghi hình, công chứng, vi bằng và các phương thức thu thập khác mà NHSV cho là phù hợp.

3.3. Chuyển giao và tiết lộ Dữ liệu cá nhân

NHSV sẽ không tiết lộ DLCN của Khách hàng cho bất kỳ bên nào khác, ngoại trừ các trường hợp sau: 

- Khi có sự đồng ý của Khách hàng; 

- Khi NHSV được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo quy định pháp luật; hoặc theo quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Khi NHSV chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa Khách hàng và NHSV hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện các mục đích tại Điều khoản và điều kiện này, Khách hàng đồng ý rằng NHSV có thể tiết lộ DLCN của Khách hàng và/hoặc của các bên thứ ba có liên quan đến Khách hàng, cho một hoặc các bên dưới đây:

- Các nhân viên trong nội bộ NHSV, chủ sở hữu/công ty con/công ty liên kết của NHSV (nếu có);

- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc bất kỳ cá nhân, cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà NHSV được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật, hoặc theo bất kỳ hợp đồng/thỏa thuận hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và NHSV;

- Các đối tác kinh doanh hoặc bất kỳ tổ chức nào liên quan nhằm mục đích điều hành, triển khai hoạt động kinh doanh của NHSV, bên triển khai vận hành hệ thống, ứng dụng hoặc thiết bị hay cung cấp cho Khách hàng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào mà Khách hàng lựa chọn hoặc các mục đích được nêu trong Điều khoản và điều kiện này;

- Bất kỳ cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo thỏa thuận giữa Khách hàng với NHSV; 

- Các bên thứ ba mà Khách hàng đồng ý hoặc NHSV có cơ sở pháp lý để chia sẻ DLCN của Khách hàng.

3.4. Chuyển giao Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

- Nhằm thực hiện mục đích xử lý DLCN tại Điều khoản và điều kiện này, NHSV có thể phải cung cấp/chia sẻ DLCN của Khách hàng đến các bên thứ ba liên quan của NHSV và các bên thứ ba này có thể tại bất cứ địa điểm nào khác nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam;

- Khi thực hiện việc cung cấp/chia sẻ DLCN ra nước ngoài, NHSV sẽ yêu cầu bên tiếp nhận đảm bảo rằng DLCN của Khách hàng được chuyển giao sẽ bảo mật và an toàn. NHSV đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến việc chuyển giao DLCN của Khách hàng.  

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

4.1. Quyền của Khách hàng:

- Quyền được biết; Quyền đồng ý; Quyền truy cập; Quyền rút lại sự đồng ý; Quyền xóa dữ liệu; Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; Quyền cung cấp dữ liệu; Quyền phản đối xử lý dữ liệu; Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật. NHSV bằng sự nỗ lực hợp lý, sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Khách hàng trong khoảng thời gian luật định kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh, hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ Khách hàng, phụ thuộc vào quyền của NHSV khi được viện dẫn đến bất kỳ sự miễn trừ và/hoặc ngoại lệ nào theo quy định pháp luật;

- Trong trường hợp Khách hàng rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các DLCN của Khách hàng, và tuỳ thuộc vào bản chất yêu cầu của Khách hàng, NHSV có thể sẽ xem xét và quyết định về việc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của NHSV cho Khách hàng do không thể đảm bảo tiêu chuẩn/chất lượng của sản phẩm, dịch vụ theo đánh giá của NHSV hoặc do quy định của pháp luật cần phải thu thập DLCN của Khách hàng khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Trong trường hợp NHSV quyết định không cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng, các hành vi được thực hiện bởi Khách hàng theo quy định này sẽ được xem là sự đơn phương chấm dứt từ phía Khách hàng cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa Khách hàng với NHSV, và hoàn toàn có thể dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết theo hợp đồng, thỏa thuận giữa Khách hàng với NHSV; khi đó, NHSV có quyền bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của NHSV trong những trường hợp phát sinh. NHSV sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng cho bất kỳ tổn thất nào (nếu xảy ra), và các quyền hợp pháp của NHSV sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó. Khách hàng cần lưu ý, do đặc thù hoạt động của NHSV, pháp luật có quy định NHSV phải lưu trữ thông tin Khách hàng trong một số trường hợp nhất định, khi đó NHSV không thể đáp ứng yêu cầu xóa dữ liệu của Khách hàng nếu việc xóa dữ liệu dẫn đến vi phạm pháp luật.

4.2. Nghĩa vụ của Khách hàng:

- Cung cấp đầy đủ, chính xác DLCN cho NHSV khi giao kết hợp đồng hoặc sử dụng dịch vụ do NHSV cung cấp;

- Vì mục đích bảo mật, Khách hàng có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc sử dụng phương pháp khác để chứng minh và xác thực danh tính của Khách hàng. NHSV có thể yêu cầu Khách hàng xác minh danh tính trước khi xử lý yêu cầu của Khách hàng;

- Khách hàng có trách nhiệm tự bảo vệ DLCN của mình, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ DLCN của mình, đồng thời, tôn trọng và bảo vệ DLCN của người khác;

- Thực hiện và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ DLCN và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ DLCN;

- Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh DLCN, Khách hàng có trách nhiệm liên hệ và thông báo ngay cho NHSV để NHSV thực hiện cập nhật kịp thời những thay đổi, điều chỉnh đó. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ đối với việc chậm trễ thông báo này; đồng thời, việc chậm trễ thông báo này từ phía Khách hàng sẽ miễn trừ cho NHSV khỏi mọi thiệt hại, rủi ro phát sinh cho Khách hàng và các bên liên quan (nếu có).

ĐIỀU 5. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

5.1. Bằng việc cung cấp DLCN của một bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thông tin của người phụ thuộc, người có liên quan theo quy định pháp luật, vợ/chồng, con cái và/hoặc cha mẹ và/hoặc người giám hộ, bạn bè, người tham chiếu, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp hoặc cá nhân khác của Khách hàng) cho NHSV, Khách hàng cam đoan, bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Khách hàng đã có được sự đồng ý hợp pháp của bên thứ ba đó cho việc xử lý và thông tin về việc NHSV là chủ thể xử lý các DLCN cho các mục đích được nêu tại Điều khoản và điều kiện này;

5.2. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, việc cung cấp DLCN của Khách hàng cho NHSV (bao gồm và không giới hạn bởi các thông tin NHSV đã có trước, trong và sau khi Khách hàng chấp thuận các Điều khoản và điều kiện này) là sự chấp nhận toàn phần của Khách hàng cho phép NHSV sử dụng DLCN trong suốt quy trình tiếp nhận và xử lý DLCN, bắt đầu từ khi NHSV tiếp nhận thông tin cho đến khi có yêu cầu chấm dứt việc xử lý dữ liệu từ Khách hàng.

ĐIỀU 6. RỦI RO TIỀM TÀNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

6.1. Khách hàng hiểu rằng việc cung cấp và chấp thuận cho NHSV sử dụng DLCN sẽ luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống, đường truyền, sự kiện bất khả kháng, virus, tấn công mạng hoặc lỗi phần cứng, phần mềm, các hành động, thao tác của Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác ảnh hưởng đến việc cung cấp và xử lý DLCN của Khách hàng…. Các rủi có thể phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- Lộ thông tin cá nhân: Khi DLCN bị tiết lộ một cách trái phép, Khách hàng có thể chịu rủi ro liên quan đến mất mát tài sản và các thiệt hại khác;

- DLCN bị đánh cắp: Khi DLCN bị đánh cắp, các tội phạm có thể sử dụng dữ liệu bị đánh cắp để lừa đảo hoặc thực hiện các hoạt động bất hợp pháp;

- Mất dữ liệu: Nếu DLCN bị mất do sự cố hệ thống, Khách hàng có thể bị mất thông tin quan trọng và gặp khó khăn trong việc phục hồi dữ liệu;

- Thất thoát dữ liệu: Nếu DLCN bị thất thoát, Khách hàng có thể không thể truy cập thông tin của mình, dẫn đến khó khăn trong việc hoàn thành các công việc quan trọng hoặc gây ra các rủi ro khác.

6.2. NHSV xem trọng quyền riêng tư và tính bảo mật DLCN của Khách hàng. Để bảo vệ dữ liệu của Khách hàng, NHSV áp dụng các biện pháp về mặt kỹ thuật, vật lý và tổ chức để bảo vệ và bảo mật DLCN của Khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành và thường xuyên xem xét, cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật khi xử lý DLCN của Khách hàng (nếu có).

ĐIỀU 7. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

7.1. NHSV sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ DLCN của Khách hàng khi được lưu trữ tại NHSV. 

7.2. NHSV lưu giữ DLCN của Khách hàng vì lý do kinh doanh hoặc lý do pháp lý trong thời gian Khách hàng giao dịch với Công ty, đồng thời lưu giữ thêm trong một khoảng thời gian sau đó phục vụ cho các mục đích đã thông báo với Khách hàng phù hợp với các tiêu chuẩn chính sách về lưu trữ dữ liệu của Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.

7.3. Trừ khi các luật và quy định hiện hành có yêu cầu khác, NHSV sẽ xóa, ẩn danh, tiêu hủy và/hoặc ngừng sử dụng DLCN khi không còn cần đến DLCN này.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. NHSV có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Điều khoản và điều kiện này tùy từng thời điểm và đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào sẽ được cập nhật, đăng tải trên trang điện tử: https://nhsv.vn và/hoặc thông báo đến Khách hàng thông qua các phương thức khác mà NHSV cho là phù hợp;

8.2. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc Khách hàng tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của NHSV đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với các nội dung cập nhật của Điều khoản và điều kiện này;

8.3. Điều khoản và điều kiện này là một phần không thể tách rời của các hợp đồng, thỏa thuận, giấy đề nghị, đăng ký… có chi phối, thiết lập mối quan hệ giữa Khách hàng với NHSV;

8.4. Điều khoản và điều kiện này chỉ áp dụng cho các Khách hàng cá nhân của NHSV;

8.5. Điều khoản và điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào với các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ của Khách hàng với NHSV, cho dù được ký kết trước, vào ngày hoặc sau ngày Khách hàng chấp thuận Điều khoản và điều kiện này;

8.6. Tất cả các quyền và nghĩa vụ của NHSV và Khách hàng tại Điều khoản và điều kiện này sẽ không thay thế, chấm dứt hoặc thay đổi mà sẽ đồng thời là các quyền, nghĩa vụ mà NHSV và Khách hàng đang có ở bất kỳ văn bản nào và không một điều khoản nào trong Điều khoản và điều kiện này hàm ý hạn chế hoặc xóa bỏ bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào trong số các quyền, nghĩa vụ của các bên đã được xác lập;

8.7. NHSV khuyến nghị Khách hàng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện này, đồng thời thường xuyên kiểm tra để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà NHSV có thể thực hiện theo quy định của pháp luật.

 ĐIỀU 9. THÔNG TIN LIÊN HỆ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trường hợp Khách hàng có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản và điều kiện chung về BVDLCN hoặc các vấn đề liên quan đến quyền của chủ thể dữ liệu hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể:

  1. Hotline chăm sóc khách hàng: 1900 1055
  2. Trụ sở chính, các chi nhánh của NHSV
1900.1055