PVS (KHẢ QUAN) - Giá dầu tăng cao và mảng M&C kỳ vọng khởi sắc trở lại trong năm 2022

GIÁ DẦU TĂNG CAO VÀ MẢNG M&C KỲ VỌNG KHỞI SẮC TRỞ LẠI TRONG NĂM 2022

üGiá dầu tăng cao thúc đẩy các hoạt động khai thác thăm
üMảng M&C dự kiến khởi sắc hơn trong năm 2022
üDự án B – Ô Môn đã tín hiệu tích cực từ Chính phủ
üLấn sân sang lĩnh vực năng lượng tái tạo

Rủi ro: PVS và các doanh nghiệp dầu khí nói chung chưa chắc tận dụng được lợi thế giá dầu tăng cao để giúp tăng trưởng mạnh LNST do nguồn cung dịch vụ trên thị trường khá nhiều.

1900.1055