BIC (KHẢ QUAN) - Triển vọng tăng trưởng từ phục hồi kinh tế và môi trường lãi suất tăng

TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG TỪ PHỤC HỒI KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG LÃI SUẤT TĂNG

üTiền gửi chiếm 78% danh mục đầu tư tài chính, hưởng lợi từ lãi suất tăng
üPhục hồi kinh tế kéo thu nhu cầu bảo hiểm ở tất cả các lĩnh vực
üDanh mục đầu tư chứng khoán có khoản lãi chưa ghi nhận lên tới 184 tỷ (cập nhật theo giá ngày 10/5)
üTiếp tục đẩy mạnh phân phối qua kênh Bancassurance
Rủi ro:tỷ lệ bồi thường có thể tăng mạnh khi nền kinh tế hoạt động bình thường trở lại sau đại dịch Covid-19
1900.1055